Privacyverklaring

Identiteit

Deze privacyverklaring geldt voor het bedrijf:
Exact Expertise B.V.
4812 VD Breda (NB)

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met ons bedrijf, telefonisch te bereiken op 076-5229900 of via e-mail info@exactexpertise.nl.

Exact Expertise B.V. zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Exact Expertise B.V. gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Grondslagen voor verwerking

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt Exact Expertise B.V. zijn gegevens. De AVG stelt voorwaarden aan de rechtmatigheid van een verwerking. In deze Privacystatement kunt u onder meer lezen welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en waarom. Ook hebben wij in deze Privacystatement opgenomen welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

2:    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (overeenkomst tussen Exact Expertise B.V. en de opdrachtgever)

Ontvangers van de persoonsgegevens

Er zijn een aantal ontvangers van de persoonsgegevens. Onderstaand een opsomming van de ontvangers met daarbij de betreffende gegevens.

Eigenaar (betrokkene):

 • het rapport (inclusief het beeldmateriaal)
 • adres, postcode en woonplaats van de belending

Exact Expertise B.V.:

 • het rapport (inclusief het beeldmateriaal)
 • adres, postcode en woonplaats van de belending
 • telefoonnummer van de eigenaar/huurder (betrokkene)
 • e-mailadres van de eigenaar (betrokkene)
 • IP-adres van de eigenaar (betrokkene)

Opdrachtgever van Exact Expertise B.V.:

 • het rapport (inclusief het beeldmateriaal)
 • adres, postcode en woonplaats van de belending

Notaris* (in enkele gevallen):

 • het rapport (inclusief het beeldmateriaal)
 • adres, postcode en woonplaats van de belending

Wanneer een eigenaar en/of huurder (betrokkene) bezwaar heeft tegen voornoemde werkwijze kan de werkwijze hierop aangepast worden (tot op zekere hoogte). Tevens bestaat de keuze om niet mee te werken aan de bouwkundige opname.

* Opgenomen gegevens in officiële aktes worden niet aangepast of verwijderd (een akte van de notaris staat boven de AVG).

Doeleinden omtrent het gebruik van persoonsgegevens

Met een bouwkundige opname hopen wij en onze opdrachtgever (en hopelijk u) achteraf discussies omtrent bouwschades te voorkomen/te reduceren. Voor het opmaken en verzenden van het rapport hebben wij voornoemde persoonsgegevens nodig.

Meerdere ontvangers
Het doel om het rapport bij voornoemde partijen neer te leggen is om te zorgen dat partijen over dezelfde informatie beschikken.

Toestemming gegevensverwerking
De huurder en indirect de eigenaar (betrokkene) worden via een bewonersbrief verwezen naar onze website omtrent privacyverklaring.

Inhoud rapport
Wat de inhoud van het rapport betreft, hierin staan de bouwkundige en/of andere relevante gebreken/onvolkomenheden vastgelegd met tekst- en beeldmateriaal. Daarnaast vermelden wij het adres, de postcode en de woonplaats van de betreffende belending. Daar waar het e-mailadres van de eigenaar (betrokkene) bekend is wordt deze ook vermeld (separaat beveiligd).

Telefoonnummer(s)
Veelal vragen wij ook om het telefoonnummer van de eigenaar en/of huurder (betrokkene). Zo kunnen wij vervolgafspraken maken of een afspraak annuleren bij ziekte of een ongeval. Het telefoonnummer wordt vermeld op het uitgedraaide werkdossier.

Het e-mailadres en IP-adres
Het e-mailadres hebben wij nodig zodat de eigenaar (betrokkene) de mogelijkheid heeft om online de rapportage (inclusief het beeldmateriaal) in te zien en/of te downloaden. Het IP-adres wordt opgeslagen met als enige doel om ongeldige inlogpogingen te registreren, andere gegevens worden niet opgeslagen.

Verwerkers

Wij delen de persoonsgegevens met de volgende derden, die tevens onze verwerkers zijn:

 • Netshox (website builder);
 • Drift (website chatfunctie);
 • WordPress (web-log software).

Gebruik van cookies

Exact Expertise B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Exact Expertise B.V. gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Inzage en correctie

De eigenaar en/of huurder (betrokkene) heeft recht om inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens, dit kan door in te loggen.

De eigenaar en/of huurder heeft ook recht op de beperking van de verwerking. Bij vragen om aanpassing(en) of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen Exact Expertise via telefoonnummer 076-5229900 of via e-mail info@exactexpertise.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking zoals omschreven in deze Privacystatement. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is in beginsel zeven jaar. Wij volgen de richtlijnen die zijn opgesteld door het NIVRE (Nederlands Instituut van Register-Experts). In deze richtlijn is onder meer bepaald dat de rapportages voor de duur van minstens zeven jaar bewaard dienen te blijven. In deze rapportages staan geen gegevens van de bewoners vermeld, anders dan hun adresgegevens.

Indien rapportages worden gedeponeerd bij de notaris en als notariële akte worden ingeschreven, zullen deze worden bewaard bij de notaris. In deze rapportages staan geen gegevens van de bewoners vermeld, anders dan hun adresgegevens.

Geheimhouding

Exact Expertise B.V. is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen ons, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van ons rapport aan de opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door ons van één of meer deskundigen.

Indien wij één of meer deskundigen hebben aangewezen, zullen wij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als voornoemd, opleggen.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise